هئیت مدیره

خانم لیلا جمیلی
رییس هیئت مدیره
آقای علی اکبری
خزانه دار
خانم شادی جمیلی
عضو هیئت مدیره
آقای زین العابدین شاهمرادی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای رضا جمیلی
نایب رییس هیئت مدیره