هئیت مدیره

خانم لیلا جمیلی
رییس هیئت مدیره و عضو اصلی
آقای علی اکبری
خزانه دار و عضو اصلی
آقای رضا جمیلی
عضو اصلی هیئت مدیره
آقای زین العابدین شاهمرادی
مدیرعامل و عضو علی البدل
خانم شادی جمیلی
نایب رییس هیئت مدیره و عضو اصلی
آقای حسن رضا مرادی
عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای فیروز رحمتی
عضو اصلی هیئت مدیره