رویکرد مالی

الگوهای ساختاری و عملکردی بنیاد

برابر اصل 27 اساسنامه بنیاد، تمامی هزینه ­ها و بودجه­ های مورد نیاز به طور کامل توسط هیات امنا تامین می­گردد. همچنین به منظور تضمین دائمی بودجه بنیاد، هیات امنا مقادیر قابل توجهی از سهام شرکت­ های بیست­گانه گروه زرین بنام بنیاد خریداری نموده تا به صورت باقیات الضالحات پشتیبان مالی فعالیت­های بنیاد باشد.