تفاهم نامه ها

بنیاد علم و فناوری جمیلی:

1- تفاهم نامه با بنیاد حامیان دانشگاه تهران
2- تفاهم‌ نامه با بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی
3- تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی
4- تفاهم‌ نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
5- تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی
6- تفاهم نامه با مرکز نوآوری و شتابدهی کشاورزی و صنایع غذایی کاوشان ناب هستی
7- تفاهم نامه با پیشگامان رایانه و ادوات هوشمند آرشیت

8- تفاهم نامه با کانون مالکیت فکری ایران
9- تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان:

1- تفاهم‌ نامه با معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
2- تفاهم نامه با مرکز نوآوری لیزر ایران
3- تفاهم نامه با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران – بنیاد حامیان دانشگاه تهران
4- تفاهم نامه با مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران
5- تفاهم نامه با شتابدهنده سریر
6- تفاهم‌ نامه با بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)
7- تفاهم نامه با پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
8- تفاهم نامه با مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه بهداشتی فیروز
9- تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی
10- تفاهم نامه با شتابدهنده نکسینولب
11- تفاهم نامه با ایونت نکسترا پیچ
12- تفاهم نامه با شتابدهنده وینوهاب
13- تفاهم نامه با شتابدهنده هاب اصفهان
14- تفاهم‌ نامه با سازمان اکو
15- تفاهم نامه با شتابدهنده شاولد
16- تفاهم نامه با کارخانه نوآوری شیراز
17- تفاهم نامه با مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد
18- تفاهم نامه با مرکز نوآوری نکسترا

19- تفاهم نامه با مرکز نوآوری جهش
20- تفاهم نامه با مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی
21- تفاهم نامه با شتابدهنده پویتک
22- تفاهم نامه با شتابدهنده پیشگامان کویر

23- تفاهم نامه با باشگاه کارآفرینی تیوان
24- تفاهم نامه با دفتر خاورمیانه WIIPA

25- تفاهم نامه با دانشگاه تبریز