کارگروه انسانی

الگوهای ساختاری و عملکردی بنیاد

پیکره اصلی ساختار مدیریت انسانی بنیاد شامل دو بخش هیئت امنای موسس و هیئت مدیره می باشد که ریاست هیئت امنا برعهده خیر بزرگوار جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی می باشد. اعضای هیئت مدیره شامل 5 عضو اصلی و دو بازرس می­باشند و کلیه فعالیت­های مالی و حقوقی بنیاد زیر نظر گروهی از بازرسین مورد تایید ارگان­ های نظارتی مرتبط صورت می­گیرد.